Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.9.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia okresu organizacji sądownictwa na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Na mocy art. 4 dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmiocie zmian o urządzeniu wymiaru sprawiedliwości w b. zaborze austrjackim (Dziennik Praw P. P. z r. 1919 № 15, poz. 200) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Okres organizacji sądownictwa, w ciągu którego zarówno sędziowie, jak urzędnicy niesędziowscy mogą być przenoszeni z urzędu na inne miejsca służbowe lub też w stan spoczynku, bez względu na ograniczenie, ustanowione w austrjackiej ustawie o władzy sędziowskiej oraz w pragmatyce służbowej z dnia 25 stycznia 1914 r. (austr. dz. ust. p. 1914 r. № 15) - przedłuża się do czasu jednolitego na całym obszarze Rzeczypospolitej ustalenia okresu organizacji sądownictwa w drodze ustawodawczej.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.
§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.