[Sądowa kontrola nad uzyskiwaniem danych przez Generalnego Inspektora] - Art. 98. - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz... - Dz.U.2022.593 t.j. - OpenLEX

Art. 98. - [Sądowa kontrola nad uzyskiwaniem danych przez Generalnego Inspektora] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.593 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  98.  [Sądowa kontrola nad uzyskiwaniem danych przez Generalnego Inspektora]
1. 
Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Generalnego Inspektora danych, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5, sprawuje Sąd Okręgowy w Warszawie.
2. 
Generalny Inspektor przekazuje Sądowi Okręgowemu w Warszawie, w okresach półrocznych, informacje o liczbie wystąpień do instytucji obowiązanych z żądaniem przekazania lub udostępnienia posiadanych informacji lub dokumentów zawierających dane telekomunikacyjne, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5.
3. 
W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Sąd Okręgowy w Warszawie może zapoznać się z materiałami uzasadniającymi wystąpienie przez Generalnego Inspektora z żądaniem, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5.
4. 
Sąd Okręgowy w Warszawie informuje Generalnego Inspektora o wyniku kontroli w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia.
5. 
Do informacji przekazywanych na podstawie ust. 2 i 3 przepisu art. 99 ust. 7 nie stosuje się, z wyjątkiem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).