Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.971 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  56.  [Organ właściwy w sprawach Rejestru]

Organem właściwym w sprawach Rejestru jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.