Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.971 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  142.  [Wystąpienie pokontrolne]
1.  Kontroler sporządza wystąpienie pokontrolne Generalnego Inspektora, zwane dalej "wystąpieniem pokontrolnym", w terminie 30 dni od dnia doręczenia kontrolowanej instytucji obowiązanej:
1) protokołu kontroli - w przypadku braku zastrzeżeń, o których mowa w art. 141 ust. 7;
2) stanowiska, o którym mowa w art. 141 ust. 8.
2.  Wystąpienie pokontrolne, o którym mowa w ust. 1, doręcza się kontrolowanej instytucji obowiązanej.
3.  Wystąpienie pokontrolne zawiera:
1) ocenę działalności instytucji obowiązanej w zakresie objętym kontrolą;
2) zwięzły opis ustaleń kontroli, a w przypadku ustalenia nieprawidłowości - wskazanie przepisów prawa, które zostały naruszone;
3) zalecenia pokontrolne ze wskazaniem sposobu i terminu usunięcia ustalonych nieprawidłowości.
4.  W terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego kontrolowana instytucja obowiązana przesyła Generalnemu Inspektorowi informacje o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub o stanie ich realizacji, wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu ich wykonania.
5.  Zmiana terminu wykonania zaleceń pokontrolnych może nastąpić za zgodą Generalnego Inspektora na wniosek kontrolowanej instytucji obowiązanej złożony nie później niż przed upływem terminu do ich wykonania.