Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.971 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 28 lutego 2021 r.
Art.  103.  [Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekazywane przez Generalnego Inspektora]
1.  Jeżeli uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu wynika z posiadanych przez Generalnego Inspektora informacji, ich przetworzenia lub analizy, Generalny Inspektor przekazuje właściwemu prokuratorowi zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z informacjami lub dokumentami uzasadniającymi to podejrzenie.
2.  Jeżeli podstawą zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, były:
1) informacja lub zawiadomienie, o których mowa w art. 74 i art. 86 ust. 1,
2) powiadomienie, o którym mowa w art. 83 ust. 1

- Generalny Inspektor, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, informuje o tym fakcie instytucję obowiązaną lub jednostkę współpracującą, która przekazała informacje będące podstawą tego zawiadomienia.