[Roczne sprawozdanie Prezesa UOKiK z prowadzonych postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 13s. - [Roczne sprawozdanie Prezesa UOKiK z prowadzonych postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  13s.  [Roczne sprawozdanie Prezesa UOKiK z prowadzonych postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych]

Prezes Urzędu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następnego, sprawozdanie z prowadzonych w roku poprzednim postępowań.