[Obowiązki kontrolowanego] - Art. 13l. - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 13l. - [Obowiązki kontrolowanego] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  13l.  [Obowiązki kontrolowanego]
1. 
Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani do:
1)
udzielenia żądanych informacji;
2)
umożliwienia wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu kontrolowanego;
3)
udostępnienia i wydania materiałów, o których mowa w art. 13j ust. 1 pkt 2, lub innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie;
4)
umożliwienia dostępu do informatycznych nośników danych, urządzeń lub systemów informatycznych, o których mowa w art. 13j ust. 1 pkt 2, w zakresie informacji zgromadzonych na tych nośnikach, w urządzeniach lub w systemach, w tym do korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.
2. 
Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą odmówić udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli tylko wtedy, gdy naraziłoby to je lub ich małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, na odpowiedzialność karną. Prawo odmowy udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.