[Obowiązek przekazywania Prezesowi UOKiK informacji i dokumentów w toku postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze... - Dz.U.2022.893 t.j. - OpenLEX

Art. 13f. - [Obowiązek przekazywania Prezesowi UOKiK informacji i dokumentów w toku postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych] - Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.893 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r.
Art.  13f.  [Obowiązek przekazywania Prezesowi UOKiK informacji i dokumentów w toku postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych]
1. 
W toku postępowania podmioty, o których mowa w art. 2, także w przypadku gdy nie są stronami transakcji handlowej, są obowiązane do przekazywania koniecznych informacji i dokumentów na żądanie Prezesa Urzędu.
2. 
Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1)
wskazanie zakresu informacji;
2)
wskazanie celu żądania;
3)
wskazanie terminu udzielenia informacji;
4)
określenie struktury i formatu przekazywanych danych oraz sposobu ich przekazania;
5)
pouczenie o sankcjach za nieudzielenie informacji lub za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
3. 
Każdy ma prawo składania, na piśmie, z własnej inicjatywy lub na prośbę Prezesa Urzędu, wyjaśnień dotyczących istotnych okoliczności sprawy.