Protokuł wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Polsko-Niemieckiego w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego, podpisanego w Genewie, dnia 15 maja 1922 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.51.455

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 1922 r.

PROTOKUŁ
wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Polsko-Niemieckiego w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego, podpisanego w Genewie, dn. 15 maja 1922 roku.

Zgodnie z artykułem 10 Układu Polsko-Niemieckiego o pocztowym obrocie czekowym, podpisanego w Genewie dnia 15 maja 1922 roku, niżej podpisani należycie upoważnieni, zebrali się w dniu dzisiejszym w Opolu celem dokonania wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu wyżej wymienionego.
Dokumenty ratyfikacyjne, które po okazaniu uznano za dobre i należyte co do formy, zostały wymienione.

Na dowód czego niżej podpisani sporządzili niniejszy protokuł w dwuch egzemplarzach i opatrzyli go swemi pieczęciami.

Sporządzone w Opolu dnia 3 czerwca tysiąc dziewięćset dwudziestego drugiego roku.