Protokół dotyczący zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych. Genewa.1925.06.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.28.278

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 1929 r.

PROTOKÓŁ
dotyczący zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

Dnia siedemnastego czerwca tysiąc dziewięćset dwudziestego piątego roku, podpisany został w Genewie Międzynarodowy Protokół w sprawie zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakterjologicznych, o następującem brzmieniu dosłownem:

PROTOKÓŁ

dotyczący zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych,

podpisany w Genewie, dnia 17 czerwca 1925 r.

PROTOKÓŁ.

Pełnomocnicy podpisani, w imieniu swoich rządów odnośnych: zważywszy, że używanie na wojnie gazów duszących, trujących, lub podobnych oraz wszelkich cieczy, materjałów lub sposobów analogicznych zostało słusznie potępione przez opinię ogólną świata cywilizowanego,

zważywszy że zabronienie tego używania było zamieszczone w układach, do których należy większość państw świata, pragnąc spowodować powszechne uznanie, że ten zakaz, który nakłada obowiązek zarówno na sumienie, jak na czyny narodów, jest włączony do prawa międzynarodowego,

Oświadczają:

Że Wysokie Strony Umawiające się, o ile nie są już stronami w traktatach, zabraniających tego stosowania, zakaz ten uznają, rozciągniecie jego na stosowanie środków wojny bakterjoligicznej przyjmują i na uważanie się za związane między sobą postanowieniami deklaracji niniejszej zgadzają się.

Wysokie Strony Umawiające się dołożą wszelkich starań, aby skłonić inne państwa do przystąpienia do protokółu niniejszego. Przystąpienie to zostanie notyfikowane rządowi Republiki Francuskiej, a przezeń - wszystkim mocarstwom, które podpisały lub przystąpiły. Nabiera ono mocy od daty dnia notyfikacji dokonanej przez Rząd Republiki Francuskiej.

Protokół niniejszy, którego teksty francuski i angielski są równoważne, będzie ratyfikowany, jak można najszybciej. Ma on nosić datę dnia dzisiejszego.

Ratyfikacje protokółu niniejszego będą skierowane do rządu Republiki Francuskiej, który powiadomi o złożeniu każde z mocarstw, które podpisały lub przystąpiły.

Dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia będą złożone w archiwum rządu Republiki Francuskiej.

Protokół niniejszy uprawomocni się dla każdego mocarstwa, które go podpisze, od daty złożenia jego ratyfikacji, i od tej chwili to mocarstwo będzie zobowiązane w stosunku do innych mocarstw, które już dokonały złożenia swych ratyfikacyj.

NA DOWÓD CZEGO pełnomocnicy podpisali protokół niniejszy.

Sporządzono w Genewie w jednym egzemplarzu, dnia 17 czerwca 1925 r.

Zaznajomiwszy się z powyższym Protokółem uznaliśmy i uznajemy go za słuszny, zarówno w całości, jak i każde z zawartych w nim postanowień, oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dn. 18 października 1928 r.