Art. 8. - Protokół 1990 oraz poprawki do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1990.12.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.37.225

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1996 r.
Artykuł  VIII

Teksty protokołu

Niniejszy protokół został zawarty i podpisany w języku francuskim.

Do tekstu francuskiego załączono oficjalne tłumaczenie na języki: angielski, arabski, holenderski, niemiecki i włoski.

Miarodajny jest włącznie tekst francuski.

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy, należycie upoważnieni przez swoje rządy, podpisali niniejszy protokół.

Sporządzono w Bernie dnia dwudziestego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego roku, w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku francuskim, który zostaje złożony w Archiwach Konfederacji Szwajcarskiej. Każde z Państw członkowskich otrzyma jego uwierzytelnioną kopię.

POPRAWKI I I II DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM PRZEWOZIE KOLEJAMI Z DNIA 9 MAJA 1980 R.

COTIF/CIV - CIM zawierające zmiany przyjęte przez Komisję Rewizyjną na jej pierwszym posiedzeniu (14-21 grudnia 1989 r.) i na jej drugim posiedzeniu (28-31 maja 1990 r.)

UWAGA - Zmiany przyjęte przez Komisję Rewizyjną na jej pierwszym posiedzeniu wchodzą w życie dnia 1 stycznia 1991 r., a zmiany przyjęte przez Komisję Rewizyjną na jej drugim posiedzeniu i oznaczone gwiazdką*) wchodzą w życie dnia 1 czerwca 1991 r.