Art. 7. - Protokół 1990 oraz poprawki do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1990.12.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.37.225

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1996 r.
Artykuł  VII

Stosunek między COTIF a protokołem

Jedynie Państwa członkowskie COTIF mogą stać się stronami niniejszego protokołu.