Art. 4. - Protokół 1990 oraz poprawki do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF). Berno.1990.12.20.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.37.225

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1996 r.
Artykuł  IV

Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie

§  1.
Niniejszy protokół pozostaje otwarty do dnia 30 czerwca 1991 r. w Bernie, w siedzibie Rządu Szwajcarskiego - Rządu-depozytariusza, do podpisania dla państw, które zostały zaproszone na drugie Zgromadzenie Ogólne Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF).
§  2.
Stosownie do postanowień artykułu 20 § 1 COTIF, niniejszy protokół podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu; dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia będą składane w jak najkrótszym terminie Rządowi-depozytariuszowi.