Art. 18. - [Ustalenie ceny będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  18.  [Ustalenie ceny będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda]
1. 
Po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1, Prezes URE zmienia decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 1, i ustala cenę będącą podstawą do pokrycia ujemnego salda w okresie, o którym mowa w art. 6, z uwzględnieniem art. 7.
2. 
Ustalając cenę, o której mowa w ust. 1, Prezes URE uwzględnia:
1)
istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania morskiej farmy wiatrowej, w stosunku do której wytwórca ubiega się o prawo do pokrycia ujemnego salda;
2)
koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym wytwórca będzie korzystał z prawa do pokrycia ujemnego salda;
3)
koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy morskiej farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także koszty całkowitej likwidacji morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, po zakończeniu jej eksploatacji;
4)
uzasadniony zwrot z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej.
3. 
Cena, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż cena będąca podstawą do rozliczenia ujemnego salda wynikająca z decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 1.
4. 
W decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezes URE określa również moc zainstalowaną elektryczną morskiej farmy wiatrowej - w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 1.
5. 
Prezes URE ma prawo żądania przedstawienia przez wytwórcę wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia ceny, o której mowa w ust. 1, wyznaczając termin na ich przedłożenie nie dłuższy niż 14 dni.
6. 
Prezes URE zmienia decyzję, o której mowa w ust. 1, po zasięgnięciu opinii niezależnego eksperta, w terminie 90 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1. Niezależnym ekspertem może być, w szczególności biegły rewident w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który udokumentuje przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego w okresie 5 ostatnich lat dla co najmniej 2 podmiotów będących wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, każdy z podmiotów o wartości sumy bilansowej nie mniejszej niż 300 mln złotych, w tym wartości aktywów trwałych dotyczących odnawialnych źródeł energii nie mniejszej niż 150 mln złotych.
7. 
Koszty sporządzenia opinii, o której mowa w ust. 6, obciążają wytwórcę.
8. 
Prezes URE informuje operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego, do sieci którego ma być przyłączona morska farma wiatrowa, o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jej wydania.