Art. 14. - [Maksymalna moc morskich farm wiatrowych; kolejność przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda; lokalizacja morskich farm wiatrowych] - Promowanie wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.182 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2024 r.
Art.  14.  [Maksymalna moc morskich farm wiatrowych; kolejność przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda; lokalizacja morskich farm wiatrowych]
1. 
Łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, dla których Prezes URE może wydać decyzję o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda, nie może przekroczyć 5900 MW.
2. 
O kolejności przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda rozstrzyga kolejność złożenia kompletnych wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 1, wraz z załącznikami.
3. 
O przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda na podstawie decyzji Prezesa URE mogą ubiegać się wytwórcy w odniesieniu do morskich farm wiatrowych zlokalizowanych w granicach obszarów określonych w załączniku nr 1 do ustawy.