[Procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w jednostce kogeneracji] - Art. 44. - Promowanie... - Dz.U.2022.553 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w jednostce kogeneracji] - Promowanie energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.553 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2022 r.
Art.  44.  [Procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w jednostce kogeneracji]
1. 
Wytwórca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, który zamierza przystąpić do naboru, podlega procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej jednostce kogeneracji.
2. 
Procedurę oceny formalnej przeprowadza Prezes URE na wniosek o dopuszczenie do udziału w naborze.
3. 
Wniosek o dopuszczenie do udziału w naborze zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
2)
planowaną lokalizację jednostki kogeneracji oraz jej moc zainstalowaną elektryczną;
3)
wskazanie procentowego udziału ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, które zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej, zgodnie z art. 36 ust. 2;
4)
określenie wszystkich rodzajów paliw zużywanych w jednostce kogeneracji;
5)
określenie przewidywanej wielkości jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla, jednak na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii w jednostce kogeneracji;
6)
oświadczenie o następującej treści:

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, obliczona zgodnie z art. 14 tej ustawy, wynosi (...) złotych."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

7)
określenie wielkości planowanych kosztów inwestycyjnych w stosunku do wielkości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3;
8)
podpis wytwórcy.
4. 
Do wniosku o dopuszczenie do udziału w naborze wytwórca dołącza oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:
1)
dokumentu potwierdzającego:
a)
wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, albo
b)
zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej,
c)
wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci ciepłowniczej, albo
d)
zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci ciepłowniczej,
e)
w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 - wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej - jeżeli zostały wydane albo
f)
w przypadku jednostki kogeneracji opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 - zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej gazowej lub sieci dystrybucyjnej gazowej - jeżeli została zawarta;
2)
schematu jednostki kogeneracji wraz z określeniem granicy bilansowej;
3)
(uchylony);
4)
harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji budowy nowej jednostki kogeneracji lub znacznej modernizacji jednostki kogeneracji;
5)
opinii sporządzonej przez akredytowaną jednostkę, o której mowa w art. 77 ust. 4, w okresie 6 miesięcy przed dniem jego złożenia do Prezesa URE, potwierdzającej, w planowanej lokalizacji w odniesieniu do jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, i opalanej paliwem stałym, spełnienie następujących warunków:
a)
brak możliwości zasilania tej jednostki paliwami gazowymi ze względu na techniczne lub ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej, udokumentowany przedstawioną odmową wydania warunków przyłączenia do sieci przez operatora sieci dystrybucyjnej gazowej lub operatora przesyłowej gazowej oraz
b)
brak technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia do zasilania tej jednostki wyłącznie biomasą stwierdzony na podstawie analizy, o której mowa w art. 10a ust. 1 lub art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz
c)
prognozę wskazującą, że poziom cen ciepła w publicznej sieci ciepłowniczej zasilanej bądź planowanej do zasilenia przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym nie będzie wyższy od średniej ceny ciepła z innych źródeł zasilających tę sieć ciepłowniczą, albo w przypadku nowych systemów ciepłowniczych, możliwość oferowania w planowanej lokalizacji przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym ciepła po cenie nie wyższej od iloczynu średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c tiret pierwsze ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f tej ustawy.
5. 
Okres ważności dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i c, w dniu ich złożenia, nie może być krótszy niż 6 miesięcy.
6. 
Do wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, którego jednostka kogeneracji jest lub będzie zlokalizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się.
7. 
W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 4, Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.