Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1482 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r. do: 30 września 2019 r.
Art.  19ia.  [Wykaz przedsiębiorców zagranicznych]
1.  Marszałek województwa prowadzi wykaz przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 19i ust. 1, zawierający:
1) oznaczenie przedsiębiorcy oraz określenie jego siedziby, w tym nazwę państwa siedziby przedsiębiorcy;
2) rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) określenie planowanego miejsca oraz terminu świadczenia usług.
2.  Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i jest prowadzony w postaci elektronicznej.