Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1843 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2019 r. do: 29 lutego 2020 r.
Art.  157.  [Rada Zamówień Publicznych - zadania]
1.  Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej "Radą", która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu.
2.  Rada w szczególności:
1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;
2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;
3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień;
4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień;
5) (uchylony).