[Zlecenie rozrachunku po otwarciu postępowania] - Art. 255. - Prawo restrukturyzacyjne. - Dz.U.2022.2309 t.j. - OpenLEX

Art. 255. - [Zlecenie rozrachunku po otwarciu postępowania] - Prawo restrukturyzacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2309 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2022 r.
Art.  255.  [Zlecenie rozrachunku po otwarciu postępowania]

Jeżeli zlecenie rozrachunku, o którym mowa w art. 254, zostało wprowadzone do systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego i jest wykonane w dniu roboczym tego systemu rozpoczynającym się w dniu, w którym zostało otwarte przyspieszone postępowanie układowe, skutki prawne wynikające z jego wprowadzenia do tego systemu są niepodważalne i wiążące dla osób trzecich wyłącznie w przypadku, gdy podmiot prowadzący ten system wykaże, że w chwili, w której zgodnie z zasadami funkcjonowania tego systemu zlecenie to stało się nieodwołalne, nie wiedział ani nie mógł wiedzieć o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego.