Art. 106. - [Ustalenie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych] - Prawo pocztowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1640 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  106.  [Ustalenie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych]
1. 
Całkowity koszt netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, zwany dalej "kosztem netto", stanowi różnicę między uzasadnionym kosztem netto działalności operatora wyznaczonego objętego tym obowiązkiem a kosztem netto działalności tego samego operatora świadczącego usługi pocztowe, lecz nieobjętego obowiązkiem świadczenia usług powszechnych pomniejszoną o korzyści pośrednie związane ze świadczeniem usług powszechnych oraz korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu.
2. 
Koszt netto obowiązku świadczenia usług powszechnych kalkuluje się odrębnie dla składowych obowiązku świadczenia usług powszechnych w warunkach działania operatora wyznaczonego objętego obowiązkiem świadczenia usług powszechnych i bez tego obowiązku.
3. 
Składowymi obowiązku świadczenia usług powszechnych, o których mowa w ust. 2, są obowiązki wymienione w art. 46 i art. 51 ust. 1 oraz każdy obowiązek nałożony na operatora wyznaczonego przepisami prawa lub decyzją Prezesa UKE w związku ze świadczeniem usług powszechnych.
4. 
Koszt netto stanowi sumę kosztów netto poszczególnych składowych obowiązku świadczenia usług powszechnych pomniejszoną o korzyści, o których mowa w ust. 1.
5. 
W kalkulacji kosztu netto operator wyznaczony uwzględnia:
1)
koszty związane ze świadczeniem usług powszechnych;
2)
przychody ze świadczenia usług powszechnych;
3)
korzyści pośrednie związane ze świadczeniem usług powszechnych;
4)
korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu.
6. 
W kalkulacji kosztu netto operator wyznaczony może uwzględnić rozsądny zysk obliczony na podstawie wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, o którym mowa w art. 100.
7. 
W kalkulacji kosztu netto operator wyznaczony nie uwzględnia świadczenia usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłaty za usługę pocztową.