[Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru] - Art. 75ah. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 75ah. - [Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  75ah.  [Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru]

Właściwy marszałek województwa wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.