[Ponowny wpis do rejestru] - Art. 75ag. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 75ag. - [Ponowny wpis do rejestru] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  75ag.  [Ponowny wpis do rejestru]
1. 
Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 75af ust. 1.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 75ae ust. 2.