[Przepływ środków z opłat; prowizja od opłaty] - Art. 64g. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 64g. - [Przepływ środków z opłat; prowizja od opłaty] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  64g.  [Przepływ środków z opłat; prowizja od opłaty]
1. 
Opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego są przekazywane przez:
1)
starostę - do budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego, za zezwolenia kategorii I i II;
2)
naczelnika urzędu celno-skarbowego - do budżetu powiatu właściwego ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, za zezwolenia kategorii II;
3)
naczelnika urzędu celno-skarbowego i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za zezwolenia kategorii III-V;
4)
prezydenta miasta na prawach powiatu - do budżetu miasta, za zezwolenia kategorii V.
2. 
Środki z opłat gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są przekazywane w terminie pierwszych 2 dni roboczych następujących po tygodniu, w którym wydano zezwolenie, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budowę lub przebudowę dróg krajowych, drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urządzeń do ważenia pojazdów.
3. 
Urzędy celno-skarbowe otrzymują prowizję od pobranych opłat za wydanie zezwolenia w wysokości 12% pobranej opłaty.
4. 
Prowizja, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa.
5. 
Od opłat za wydanie zezwolenia urzędy celno-skarbowe odliczają prowizję, a pozostałą część opłaty, w terminie 4 dni po upływie każdych kolejnych 10 dni miesiąca, przekazują odpowiednio do podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3.