Art. 47. - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Art. 47. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  47.

W rozrachunkach między małżonkami na majątku osobistym małżonka ciążą jego zobowiązania powstałe:

1)
przed ustanowieniem wspólności, chyba że zaciągnięte zostały w związku z nabyciem prawa, które weszło do majątku wspólnego;
2)
z czynów niedozwolonych;
3)
z tytułu czynności prawnych, dotyczących substancji majątku osobistego;
4)
z tytułu szkody wyrządzonej przez czynność małżonka, przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, albo przez zarząd nim rozrzutny, niedbały lub z zamiarem pokrzywdzenia drugiego małżonka;
5)
z tytułu zaległych należności na rzecz majątku wspólnego.