Art. 46. - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Art. 46. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  46.
§  1.
Małżonek odpowiada względem wierzycieli zarówno z majątku osobistego, jak i z majątku wspólnego.
§  2.
Jednakże małżonek odpowiada względem wierzycieli wyłącznie z majątku osobistego, jeżeli:
1)
w umowie z wierzycielem ograniczył swą odpowiedzialność tylko do tego majątku;
2)
zobowiązanie dotyczy majątku osobistego;
3)
zobowiązanie zostało zaciągnięte bez prawem wymaganej zgody drugiego z małżonków lub zastępującego ją zezwolenia sądu, chyba że wierzyciel był w dobrej wierze co do tego, że zgoda nie była potrzebna albo że została należycie wyrażona.