Art. 44. - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Art. 44. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  44.
§  1.
Małżonek sprawujący zarząd samodzielnie nie może bez zgody drugiego z małżonków wyrażonej pod nieważnością na piśmie:
1)
zbywać ani obciążać nieruchomości oraz wierzytelności hipotecznych;
2)
zbywać ani obciążać przedsiębiorstw zarobkowych;
3)
zaciągać pożyczek i zobowiązań wekslowych;
4)
czynić darowizn, chyba że chodzi o darowizny odpowiadające obowiązkowi moralnemu, względom przyzwoitości lub zwyczajom;
5)
zawierać umów o dożywocie;
6)
wypuszczać nieruchomości w najem lub dzierżawę na czas powyżej lat sześciu.
§  2.
Brak zgody drugiego z małżonków może być zastąpiony przez zezwolenie sądu na zasadach, przewidzianych w przepisach o ustroju ustawowym, które stosuje się odpowiednio również do skutków czynności dokonanej bez wymaganej zgody współmałżonka lub zezwolenia sądu.