Art. 189b. - [Standardowe sprawdzenie przeszłości] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1235 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  189b.  [Standardowe sprawdzenie przeszłości]
1. 
Standardowe sprawdzenie przeszłości, o którym mowa w pkt 11.1.4 załącznika do rozporządzenia nr 2015/1998/UE, zwane dalej "standardowym sprawdzeniem przeszłości", obejmuje:
1)
ustalenie tożsamości osoby podlegającej sprawdzeniu na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
uzyskanie od osoby podlegającej sprawdzeniu informacji z rejestrów karnych we wszystkich państwach pobytu z ostatnich 5 lat;
3)
uzyskanie od osoby podlegającej sprawdzeniu informacji o zatrudnieniu, kształceniu i wszystkich przerwach w zatrudnieniu i kształceniu z ostatnich 5 lat.
2. 
Standardowe sprawdzenie przeszłości przeprowadza się wobec osób:
1)
prowadzących kontrolę bezpieczeństwa, kontrolę dostępu lub stosujących inne środki kontroli w zakresie ochrony - innych niż wymienione w art. 189c ust. 2 pkt 1 i 2,
2)
bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony, o których mowa w pkt 1,
3)
mających dostęp bez eskorty do ładunku i poczty, poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego lub zaopatrzenia portu lotniczego, do których zastosowano wymagane środki kontroli w zakresie ochrony,
4)
odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności programu ochrony z przepisami prawa i jego wdrożenie w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą (kierownicy do spraw ochrony) - innych niż wymienione w art. 189c ust. 2 pkt 5,
5)
biorących udział w przewozie ładunku i poczty, poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego lub zaopatrzenia portu lotniczego, do których zastosowano wymagane środki kontroli w zakresie ochrony,
6)
zatrudnionych w strefie operacyjnej lotniska, zatrudnionych w punktach handlowych lub usługowych zlokalizowanych w strefie ogólnodostępnej lotniska albo wykonujących w tych strefach obowiązki związane z funkcjonowaniem lotniska,
7)
mających uprawnienia administratora lub nieograniczony dostęp bez nadzoru do krytycznych systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych i danych wykorzystywanych do celów ochrony lotnictwa cywilnego

- z wyłączeniem osób podlegających rozszerzonemu sprawdzeniu przeszłości.

3. 
Standardowe sprawdzenie przeszłości przeprowadza:
1)
podmiot, na rzecz którego wykonywane są środki kontroli w zakresie ochrony - wobec osób wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2;
2)
podmiot odpowiedzialny za zabezpieczenie ładunku i poczty, poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego - wobec osób wymienionych w ust. 2 pkt 3 i 5;
3)
podmiot odpowiedzialny za wyznaczenie kierownika do spraw ochrony - wobec osób wymienionych w ust. 2 pkt 4;
4)
zarządzający lotniskiem - wobec osób wymienionych w ust. 2 pkt 6;
5)
podmiot korzystający z krytycznych systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych - wobec osób wymienionych w ust. 2 pkt 7.
4. 
Standardowe sprawdzenie przeszłości przeprowadza się co najmniej raz na 3 lata.
5. 
Negatywny wynik standardowego sprawdzenia przeszłości uniemożliwia wykonywanie zadań, w związku z którymi sprawdzenie było przeprowadzone.
6. 
Osoba podlegająca standardowemu sprawdzeniu przeszłości otrzymuje negatywny wynik standardowego sprawdzenia przeszłości, jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynika, że została skazana prawomocnym wyrokiem w związku z przestępstwem określonym w art. 189e ust. 1.