Art. 188b. - [Certyfikat członka załogi statku powietrznego] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  188b.  [Certyfikat członka załogi statku powietrznego]
1. 
Prezes Urzędu wydaje, na wniosek polskiego przewoźnika lotniczego, certyfikat członka załogi statku powietrznego, zwany dalej "CMC", osobie:
1)
wykonującej zadania na rzecz polskiego przewoźnika lotniczego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
2)
posiadającej kwalifikacje konieczne do wykonywania obowiązków członka załogi statku powietrznego;
3)
wobec której przeprowadzono rozszerzone sprawdzenie przeszłości z wynikiem pozytywnym.
2. 
CMC uprawnia do przekraczania granicy państwowej w obszarze lotniczego przejścia granicznego w ramach wykonywania obowiązków służbowych członka załogi statku powietrznego oraz potwierdza tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.
3. 
(uchylony).
4. 
CMC wydaje się na czas określony.
5. 
Prezes Urzędu cofa CMC w razie ustania okoliczności uzasadniających jego wydanie.
6. 
Wydanie CMC, odmowa jego wydania oraz jego cofnięcie następuje w drodze decyzji administracyjnej.
7. 
Prezes Urzędu prowadzi rejestr osób posiadających CMC. Rejestr ten zawiera następujące dane: imię, nazwisko, narodowość, datę urodzenia, nazwę przewoźnika, funkcję pełnioną w załodze, numer i datę ważności CMC.