Art. 188a. - [Wyznaczenie stref zastrzeżonych lotniska, ich części krytycznych oraz przejść do stref] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  188a.  [Wyznaczenie stref zastrzeżonych lotniska, ich części krytycznych oraz przejść do stref]
1. 
Zarządzający lotniskiem wyznacza strefy zastrzeżone lotniska oraz części krytyczne tych stref w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 300/2008/WE, a także przejścia do tych stref.
2. 
Strefy i przejścia, o których mowa w ust. 1, wyznacza się w uzgodnieniu z:
1)
Policją;
2)
Strażą Graniczną;
3)
Służbą Celno-Skarbową;
4)
Prezesem Urzędu.
3. 
Strefy i przejścia, o których mowa w ust. 1, zarządzający lotniskiem określa w programie ochrony lotniska.
4. 
(uchylony).
4a. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).
8. 
W programach ochrony podmiotów, o których mowa w art. 188 ust. 1, określa się wyznaczone przez ich właścicieli i chronione zgodnie z tymi programami miejsca lokalizacji następujących obiektów i urządzeń położonych poza strefą zastrzeżoną lotniska:
1)
radaru;
2)
lotniczych urządzeń naziemnych, w tym w szczególności systemu lądowania według wskazań przyrządów (ILS), radiolatarni ogólnokierunkowej VHF (VOR), radiolatarni bezkierunkowej (NDB);
3)
anteny radiowej wysokiej częstotliwości;
4)
generatorów prądu;
5)
stacji meteorologicznej;
6)
magazynów paliw;
7)
pomieszczeń producentów zaopatrzenia pokładowego;
8)
magazynów ładunków przeznaczonych do przewozu lotniczego;
9)
baz technicznych przewoźników lotniczych prowadzących działalność z terenu danego lotniska.
9. 
Właściciel obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 8, wyznacza miejsca ich lokalizacji po zawarciu umowy z właścicielem lub innym posiadaczem terenu, na którym znajdują się te urządzenia lub obiekty.
10. 
Środki ochrony w strefach, o których mowa w ust. 8, określa program ochrony podmiotu będącego właścicielem urządzeń lub obiektów wymienionych w ust. 8.