[Współpraca Prezesa Urzędu z organami i instytucjami europejskimi w zakresie prowadzenia kontroli badań klinicznych] - Art.... - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 37af. - [Współpraca Prezesa Urzędu z organami i instytucjami europejskimi w zakresie prowadzenia kontroli badań klinicznych] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  37af.  [Współpraca Prezesa Urzędu z organami i instytucjami europejskimi w zakresie prowadzenia kontroli badań klinicznych]
1. 
Prezes Urzędu współpracuje z Komisją Europejską, Europejską Agencją Leków oraz właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie przeprowadzania kontroli badań klinicznych.
2. 
Prezes Urzędu może wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przeprowadzenie inspekcji badań klinicznych w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.