[Delegacja do określenia sposobu i trybu uzgadniania komunikatów bezpieczeństwa stosowania leku] - Art. 36s. - Prawo... - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 36s. - [Delegacja do określenia sposobu i trybu uzgadniania komunikatów bezpieczeństwa stosowania leku] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  36s.  [Delegacja do określenia sposobu i trybu uzgadniania komunikatów bezpieczeństwa stosowania leku]

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przygotowywania i uzgadniania treści komunikatów, o których mowa w art. 36o ust. 6, mając na względzie konieczność zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.