Art. 38c. - [Pokrycie należności z zabezpieczenia majątkowego] - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.266 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  38c.  [Pokrycie należności z zabezpieczenia majątkowego]
1. 
Naczelnik urzędu skarbowego, z urzędu lub na wniosek właściwego organu, wydaje decyzję o pokryciu należności z zabezpieczenia majątkowego, gdy:
1)
kwota należności, o których mowa w art. 38a ust. 1, nie została zapłacona w terminie;
2)
przedsiębiorstwo energetyczne nie może pokryć z własnych środków kosztów zapłaty należności, o których mowa w art. 38a ust. 1.
2. 
Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast wykonalna.
3. 
W przypadku zaspokojenia należności z zabezpieczenia majątkowego, o których mowa w art. 38a ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek każdorazowego uzupełnienia zabezpieczenia do wymaganej kwoty w terminie 30 dni od dnia wykorzystania zabezpieczenia.
4. 
Jeżeli zabezpieczenie majątkowe nie pokrywa w całości należności, należności te pokrywa się stosunkowo do wysokości każdej z nich.
5. 
W przypadku zaspokojenia z zabezpieczenia majątkowego należności z tytułu opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, należność z tytułu kary, o której mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1a tej ustawy, pokrywa się tylko do wysokości różnicy między nimi.