Art. 29. - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.38.229

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  29. 
1. 
Pozwolenie na budowę uprawnia do rozpoczęcia i wykonywania robót budowlanych. W razie potrzeby w pozwoleniu określa się warunki i wymagania, które powinny być zachowane przy prowadzeniu robót.
2.  10
 W pozwoleniu na budowę mogą być jednocześnie rozstrzygnięte sprawy urbanistycznego i architektonicznego zagospodarowania terenu inwestycji lub działki budowlanej. W tych wypadkach nie obowiązuje oddzielne uzyskanie rozstrzygnięć i zatwierdzeń, o których mowa w art. 21 ust. 3.
3. 
Sposób i zakres stosowania ust. 2 określają przepisy, o których mowa w art. 28 ust. 4.
4. 
Pozwolenie na budowę wydaje właściwy terenowy organ administracji państwowej.
5.  11
 Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie jednostce organizacyjnej lub osobie, która wykaże prawo do dysponowania nieruchomością, z zastrzeżeniem art. 29a.
10 Art. 29 ust. 2 zmieniony przez art. 47 pkt 5 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U.84.35.185) z dniem 1 stycznia 1985 r.
11 Art. 29 ust. 5 zmieniony przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe (Dz.U.87.21.124) z dniem 1 stycznia 1988 r.