Art. 4(2). - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.20.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1981 r.
Art.  42. 5

 

1.
Do zadań Rady Banków należy:
1)
opracowywanie założeń polityki pieniężnej i kredytowej,
2)
opiniowanie projektów planu kredytowego, bilansu płatniczego państwa oraz bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności,
3)
rozpatrywanie sprawozdań banków z realizacji polityki pieniężnej i kredytowej, planu kredytowego, bilansu płatniczego państwa oraz bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności,
4)
rozpatrywanie opracowań analitycznych i prognostycznych przedstawianych Radzie Ministrów,
5)
opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących wysokości stopy oprocentowania kredytów i środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz prowizji i opłat bankowych,
6)
opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących systemu bankowego oraz ustalenie szczegółowych zasad organizacji tego systemu.
2.
Rada Banków w zakresie określonym ustawą podejmuje uchwały obowiązujące wszystkie banki.
3.
W wypadku sprzeciwu Ministra Finansów w stosunku do określonej uchwały Rady Banków sprawę rozstrzyga Rada Ministrów.
4.
Prezes Narodowego Banku Polskiego czuwa nad wykonaniem uchwał Rady Banków.
5.
Rada Ministrów określi szczegółowy zakres i tryb działania Rady Banków.
5 Art. 42 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 1981 r. (Dz.U.81.17.82) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 lipca 1981 r.