[Obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy pod... - Dz.U.2021.1941 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy pod budowę obiektu jądrowego; obowiązek uzgodnienia z Prezesem Agencji projektu planu miejscowego przewidującego umieszczenie obiektu jądrowego] - Prawo atomowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1941 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  36.  [Obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy pod budowę obiektu jądrowego; obowiązek uzgodnienia z Prezesem Agencji projektu planu miejscowego przewidującego umieszczenie obiektu jądrowego]
1. 
Organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczonego pod budowę obiektu jądrowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) wydaje tę decyzję po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Agencji w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
2. 
W przypadku gdy obiekt jądrowy został umieszczony w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa, projekt planu wymaga uzgodnienia z Prezesem Agencji w trybie określonym w przepisach ustawy, o której mowa w ust. 1.