Art. 46. - [Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta] - Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1545 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r. do: 9 listopada 2023 r.
Art.  46.  [Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta]
1. 
Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców.
2. 
Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje zastępców Rzecznika na wniosek Rzecznika.
3. 
Zastępcą Rzecznika może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
1)
posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
2)
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;
3)
stan jej zdrowia pozwala na prawidłowe sprawowanie funkcji zastępcy Rzecznika;
4)
posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego sprawowania funkcji zastępcy Rzecznika.
4. 
Jeden z zastępców Rzecznika jest obowiązany posiadać co najmniej wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk medycznych i tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
5. 
Zastępca Rzecznika nie może:
1)
zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych;
2)
należeć do partii politycznej;
3)
prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu.