Art. 43. - [Kwalifikacje do objęcia stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta] - Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1545 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2023 r. do: 9 listopada 2023 r.
Art.  43.  [Kwalifikacje do objęcia stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta]
1. 
Rzecznikiem może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
1)
posiada co najmniej wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;
2)
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;
3)
stan jej zdrowia pozwala na prawidłowe sprawowanie funkcji Rzecznika;
4)
posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego sprawowania funkcji Rzecznika.
2. 
Rzecznik nie może:
1)
zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych;
2)
należeć do partii politycznej;
3)
prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu.