[Uzupełniające stosowanie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych lub ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy... - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 93. - [Uzupełniające stosowanie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych lub ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  93.  [Uzupełniające stosowanie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych lub ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych]

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym lub funduszem emerytalnym, w którym lokowane są środki gromadzone w PPK, likwidacji oraz przekształcenia takiego funduszu, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych lub ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.