[Łączenie się specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych będących funduszami zdefiniowanej daty; ; otwarcie likwidacji... - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 90. - [Łączenie się specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych będących funduszami zdefiniowanej daty; ; otwarcie likwidacji funduszu] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  90.  [Łączenie się specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych będących funduszami zdefiniowanej daty; ; otwarcie likwidacji funduszu]
1. 
Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 38, lub subfundusz zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, oraz którego wartość aktywów netto spadła poniżej 2 000 000 zł, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia, ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy o zamiarze połączenia:
1)
z innym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym będącym funduszem zdefiniowanej daty, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
2)
z innym subfunduszem zdefiniowanej daty, wydzielonym w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę.
2. 
Fundusz, o którym mowa w ust. 1, jest funduszem przejmowanym. Subfundusz, o którym mowa w ust. 1, jest subfunduszem przejmowanym.
3. 
W przypadku gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 1, fundusz, o którym mowa w ust. 1, nie ulega rozwiązaniu albo nie następuje otwarcie likwidacji subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli na wniosek towarzystwa funduszy inwestycyjnych złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru udzieli zgody na połączenie tego funduszu lub subfunduszu:
1)
z innym funduszem zdefiniowanej daty, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
2)
z innym subfunduszem zdefiniowanej daty, wydzielonym w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Do połączenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych o połączeniu wewnętrznym, z wyjątkiem art. 208a i art. 208b. Przepis art. 208d tej ustawy stosuje się odpowiednio. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 3:
1)
fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;
2)
fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;
3)
fundusz przejmujący występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie z rejestru funduszy inwestycyjnych funduszu przejmowanego, przepisu art. 208c ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie stosuje się.
5. 
Do połączenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych o połączeniu wewnętrznym, z wyjątkiem art. 208b. Przepis art. 208d tej ustawy stosuje się odpowiednio. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 pkt 3:
1)
fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;
2)
fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio;
3)
fundusz przejmujący występuje do sądu z wnioskiem o wykreślenie z rejestru funduszy inwestycyjnych funduszu przejmowanego, przepis art. 208c ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio.
6. 
Ogłoszenie o zamiarze połączenia funduszy, o których mowa w ust. 1 albo 3:
1)
wskazuje fundusz lub subfundusz przejmujący i fundusz lub subfundusz przejmowany;
2)
wskazuje dzień, od którego wpłaty do funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmowanym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmowanym lub subfunduszu przejmowanym będą uważane odpowiednio za wpłaty do funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmującym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmującym lub subfunduszu przejmującym;
3)
wskazuje termin, po upływie którego fundusz przejmowany lub subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupował jednostek uczestnictwa;
4)
zawiera treść statutu funduszu przejmującego.
7. 
Wpłaty do funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmowanym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmowanym lub subfunduszu przejmowanym, które wpłynęły po dniu wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, uważa się odpowiednio za wpłaty do funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego, zlecenia zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszem przejmującym oraz wnioski o wypłatę, wypłatę transferową lub zwrot środków zgromadzonych w funduszu przejmującym lub subfunduszu przejmującym oraz realizuje się je w pierwszym dniu wyceny funduszu przejmującego po dniu przydziału, o którym mowa w ust. 4 albo 5, chyba że z ustawy wynikają inne terminy realizacji takich wniosków. W takim przypadku terminy te biegną na nowo, począwszy od dnia przydziału, o którym mowa w ust. 4 albo 5.
8. 
Fundusz przejmujący lub subfundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 208e ustawy o funduszach inwestycyjnych, dostosowuje stan swoich aktywów także do wymagań określonych w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.
9. 
Jeżeli połączenie funduszu lub subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, nie będzie możliwe z powodu:
1)
nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty przez żaden inny specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1, lub przez subfundusz zdefiniowanej daty, wydzielony w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1,
2)
nieosiągnięcia swojej zdefiniowanej daty w ciągu 5 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, przez żaden inny specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, będący funduszem zdefiniowanej daty, zarządzany przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1, lub przez subfundusz zdefiniowanej daty, wydzielony w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, zarządzanym przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszem, o którym mowa w ust. 1

- otwarcie likwidacji funduszu lub subfunduszu następuje z dniem wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

10. 
Jeżeli połączenie funduszu lub subfunduszu, o którym mowa w ust. 1, nie będzie możliwe z powodu odmowy udzielenia zgody przez organ nadzoru na połączenie, o której mowa w ust. 3, otwarcie likwidacji funduszu lub subfunduszu następuje z dniem, w którym decyzja organu nadzoru o odmowie zgody na połączenie, o której mowa w ust. 3, stała się ostateczna.
11. 
Jeżeli przesłanka rozwiązania funduszu, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 3, 3a, 5, 6, 8 i 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych, wystąpi po dniu, w którym fundusz osiągnął swoją zdefiniowaną datę, przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio. Jeżeli połączenie funduszu nie będzie możliwe z przyczyn, o których mowa w ust. 9, otwarcie likwidacji funduszu następuje z dniem wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 3, 3a, 5, 6, 8 i 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych.