[Stosowanie przepisów rozdziału w przypadkach ustania, wyłączenia lub ograniczenia wspólności majątkowej] - Art. 84. -... - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 84. - [Stosowanie przepisów rozdziału w przypadkach ustania, wyłączenia lub ograniczenia wspólności majątkowej] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  84.  [Stosowanie przepisów rozdziału w przypadkach ustania, wyłączenia lub ograniczenia wspólności majątkowej]
1. 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa uczestnika PPK albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między uczestnikiem PPK a jego małżonkiem.
2. 
Osoba będąca małżonkiem uczestnika PPK nie może w czasie trwania małżeństwa otrzymać zwrotu ani wypłaty transferowej środków zgromadzonych w PPK tego uczestnika PPK w przypadkach innych niż określone w ust. 1.