[Zmiana wyznaczonej instytucji finansowej jako następstwo uporczywego naruszania przez wyznaczoną instytucję finansową... - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Zmiana wyznaczonej instytucji finansowej jako następstwo uporczywego naruszania przez wyznaczoną instytucję finansową przepisów ustawy] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  56.  [Zmiana wyznaczonej instytucji finansowej jako następstwo uporczywego naruszania przez wyznaczoną instytucję finansową przepisów ustawy]
1. 
W przypadku powzięcia przez PFR informacji o uporczywym naruszaniu przez wyznaczoną instytucję finansową przepisów ustawy PFR jest obowiązany poinformować wyznaczoną instytucję finansową uporczywie naruszającą przepisy ustawy o wynikających z tego konsekwencjach.
2. 
Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania przez wyznaczoną instytucję finansową informacji, o której mowa w ust. 1, stwierdzone nieprawidłowości nie zostały usunięte, PFR wybiera inną wyznaczoną instytucję finansową.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2:
1)
inną wyznaczoną instytucją finansową, o której mowa w ust. 2, może być towarzystwo funduszy inwestycyjnych niespełniające wymogów określonych w art. 54;
2)
inna wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 2, przejmuje, z dniem następującym po dniu dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, od wyznaczonej instytucji finansowej, o której mowa w ust. 1, zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty, którymi w dniu dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, zarządzała wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 1;
3)
do dnia dokonania wyboru, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 68 ust. 5-7 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio.
4. 
Wybór innej wyznaczonej instytucji finansowej, dokonany zgodnie z ust. 2, obowiązuje do dnia, w którym:
1)
PFR wybierze, jako wyznaczoną instytucję finansową, towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełniające wymogi określone w art. 54 albo
2)
wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 1, usunie stwierdzone nieprawidłowości.
5. 
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych spełniające wymogi określone w art. 54, w przypadku określonym w ust. 4 pkt 1, albo wyznaczona instytucja finansowa, o której mowa w ust. 1, w przypadku określonym w ust. 4 pkt 2, przejmuje od innej wyznaczonej instytucji finansowej, wybranej zgodnie z ust. 2, zarządzanie funduszami zdefiniowanej daty przejętymi przez nią zgodnie z ust. 3 pkt 2 oraz zgodnie z art. 68a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przepisy art. 68a ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych stosuje się odpowiednio.
6. 
Do przejęcia zarządzania funduszami zdefiniowanej daty, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, przepisów art. 238a ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie stosuje się.