Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2215

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  50.  [Inne koszty pokrywane z aktywów funduszu zdefiniowanej daty]
1.  Fundusz inwestycyjny lub fundusz emerytalny, będący funduszem zdefiniowanej daty, albo zakład ubezpieczeń zarządzający funduszem zdefiniowanej daty, może pokrywać z aktywów funduszu zdefiniowanej daty, poza wynagrodzeniem i kosztami udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, o których mowa w art. 49 ust. 1-3, wyłącznie następujące koszty:
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których fundusz zdefiniowanej daty korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty;
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu zdefiniowanej daty, zawieranymi w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty;
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu zdefiniowanej daty;
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług fundusz zdefiniowanej daty korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu zdefiniowanej daty;
5) wynagrodzenie depozytariusza funduszu zdefiniowanej daty;
6) związane z prowadzeniem rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego będącego funduszem zdefiniowanej daty, subrejestru uczestników subfunduszu będącego funduszem zdefiniowanej daty wydzielonego w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, lub rejestru członków funduszu emerytalnego będącego funduszem zdefiniowanej daty;
7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa;
8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością funduszu zdefiniowanej daty postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego, statutu funduszu emerytalnego, regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub przepisami prawa;
9) druku i publikacji materiałów informacyjnych funduszu zdefiniowanej daty wymaganych przepisami prawa;
10) likwidacji funduszu zdefiniowanej daty;
11) wynagrodzenie likwidatora funduszu zdefiniowanej daty.
2.  Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, mogą być pokrywane z aktywów funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, będącego funduszem zdefiniowanej daty do wysokości:
1) 0,5% średniej wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - 0,5% średniej wartości aktywów netto subfunduszu zdefiniowanej daty, wydzielonego w tym funduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy wartość aktywów netto, odpowiednio, funduszu zdefiniowanej daty lub subfunduszu zdefiniowanej daty nie jest wyższa niż 10 000 000 zł;
2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - 0,05% średniej wartości aktywów netto subfunduszu zdefiniowanej daty, wydzielonego w tym funduszu, ponad kwotę 10 000 000 zł - gdy wartość aktywów netto, odpowiednio, funduszu zdefiniowanej daty lub subfunduszu zdefiniowanej daty, jest wyższa niż 10 000 000 zł.
3.  Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 11, mogą być pokrywane z aktywów funduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu zdefiniowanej daty, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - 0,5% wartości aktywów netto subfunduszu zdefiniowanej daty, wydzielonego w tym funduszu, w skali roku.
4.  Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8-10, nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
5.  Koszty działalności funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, które nie są pokrywane na zasadach określonych w ust. 1, pokrywa towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń nim zarządzające z własnych środków.
6.  Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat transferowych, wpłat dokonanych w ramach konwersji lub zamiany, wpłat środków przekazanych zgodnie z art. 87 ust. 21, oraz od wypłat, zwrotów i wypłat transferowych dokonywanych z PPK, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń nie może pobierać żadnych opłat, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 3.
7.  W przypadku gdy umowa o zarządzanie PPK została zawarta z zakładem ubezpieczeń, a wpłaty do PPK nie są dokonywane lub zostały zawieszone, kosztów ochrony ubezpieczeniowej nie potrąca się ze środków funduszu zdefiniowanej daty będącego ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.