[Termin ewidencjonowania dopłaty rocznej do PPK na rachunku PPK] - Art. 35. - Pracownicze plany kapitałowe. - Dz.U.2020.1342 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Termin ewidencjonowania dopłaty rocznej do PPK na rachunku PPK] - Pracownicze plany kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r. do: 20 listopada 2022 r.
Art.  35.  [Termin ewidencjonowania dopłaty rocznej do PPK na rachunku PPK]
1. 
Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK, który nabył do niej prawo, nie później niż do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata roczna, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 5.
2. 
Dopłata roczna niezaewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK podlega zwrotowi, za pośrednictwem PFR, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy.