Uprawnienia Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych. - Rozdział 13 - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Rozdział 13 - Uprawnienia Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.

Rozdział  13.

Uprawnienia Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych.

1.
We wszystkich sprawach dotyczących pracowników prezydia rad narodowych obowiązane są współdziałać z właściwymi instancjami Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych. Dotyczy to w szczególności:
1)
oceny pracy pracowników,
2)
awansowania, przyznawania nagród i wyróżniania pracowników,
3)
nadawania odznaczeń państwowych oraz odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Rady Narodowej",
4)
szkolenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników,
5)
wprowadzania zmian i rozwiązywania stosunku pracy,
6)
opracowywania regulaminów pracy,
7)
planowania i wykorzystania urlopów,
8)
odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej oraz dyscypliny pracy.
2.
Uprawnienia zastrzeżone w niniejszej ustawie dla Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych w stosunku do pracowników należących do innych związków przysługują tym związkom.