Art. 61. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 61. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  61.
1.
Ukaranie karą przewidzianą w art. 49 podlega zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu dołączony do akt osobowych pracownika ulega zniszczeniu po upływie:
1)
jednego roku, gdy zastosowano upomnienie,
2)
dwóch lat, gdy zastosowano naganę (art. 49 ust. 2 pkt 1),
3)
trzech lat, gdy zastosowano karę przewidzianą w art. 49 ust. 2 pkt 2-4.
2.
Okresy przewidziane w ust. 1 pkt 1 i 2 liczy się od dnia doręczenia pracownikowi ostatecznego orzeczenia o ukaraniu, zaś okres przewidziany w ust. 1 pkt 3 - od dnia, w którym ustało stosowanie kary.
3.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, gdy w okresach w tym przepisie wymienionych do pracownika ponownie zastosowano taką samą lub surowszą karę. W takich przypadkach przepis ust. 1 stosuje się łącznie do obu kar po upływie okresu wymaganego dla zatarcia ponownego ukarania.