Art. 56. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 56. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  56.
1.
Przy komisjach dyscyplinarnych działają rzecznicy dyscyplinarni i ich zastępcy, powoływani i odwoływani przez prezydia rad narodowych, przy których działają komisje, spośród pracowników tych rad narodowych.
2.
Do rzecznika dyscyplinarnego należy:
1)
prowadzenie dochodzenia na skutek zawiadomienia o naruszeniu przez pracownika jego obowiązku lub dowiedzenia się o tym w inny sposób,
2)
składanie do komisji wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
3)
popieranie oskarżenia przed komisją,
4)
wnoszenie środków odwoławczych od orzeczeń komisji,
5)
czuwanie nad wykonaniem prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych.
3.
Organy rad narodowych oraz pracownicy rad narodowych obowiązani są do udzielania rzecznikom dyscyplinarnym wszelkich informacji i wyjaśnień oraz udostępniania dokumentów niezbędnych dla ustalenia okoliczności sprawy.