Art. 5. - Pracownicy rad narodowych. - Dz.U.1968.25.164 - OpenLEX

Art. 5. - Pracownicy rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.25.164

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1968 r.
Art.  5.

Pracownik obowiązany jest:

1)
sumiennie i starannie wypełniać obowiązki,
2)
załatwiać sprawy w sposób zgodny z zasadami praworządności ludowej, kierując się interesem ludu pracującego, zadaniami budownictwa socjalistycznego i potrzebami obronności kraju,
3)
strzec autorytetu władzy ludowej i unikać wszystkiego, co mogłoby obniżyć zaufanie obywateli do władzy ludowej,
4)
przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej,
5)
przestrzegać dyscypliny pracy,
6)
przejawiać szczególną troskę o poszanowanie mienia społecznego oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami państwowymi,
7)
dążyć do osiągnięcia jak najlepszych wyników w pracy przez doskonalenie metod i organizacji pracy,
8)
działać wnikliwie, szybko, bezstronnie i w sposób pogłębiający zaufanie obywateli do organów władzy ludowej, posługując się możliwie prostymi środkami prowadzącymi do należytego załatwienia sprawy,
9)
udzielać obywatelom niezbędnej pomocy przy załatwianiu przez nich spraw,
10)
czuwać, aby obywatel nie poniósł szkody wskutek nieznajomości prawa, wyjaśniać przepisy prawa, udzielać niezbędnych informacji oraz wyjaśniać zasadnicze cele i wytyczne polityki władzy ludowej,
11)
wnikliwie, wyczerpująco i szybko załatwiać skargi i wnioski,
12)
czuwać nad wykonywaniem przez obywateli obowiązków wobec Państwa,
13)
stale doskonalić się w wykonywaniu zawodu,
14)
przestrzegać zasad uprzejmości w stosunku do obywateli i pracowników.