Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.57.362

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 5 czerwca 1921 r.
w przedmiocie pracy nocnej w drukarniach i zakładach graficznych.

Na mocy art. 19 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. r. 1920 № 2, poz. 7)-zarządza się co następuje:
§  1. Praca nocna jest dozwolona ze względu na użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności (art. 15 i 11 a ustawy)-w drukarniach i zakładach graficznych dla tych pracowników, którzy są niezbędni przy wydawaniu i ekspedycji gazet codziennych oraz wydawnictw i druków rządowych, których terminowe wykonanie leży w interesie Państwa.
§  2. We wszystkich wypadkach stosowania pracy nocnej-w myśl § 1 niniejszego rozporządzenia-należy poprzednio zawiadomić o tem właściwy urząd inspekcji pracy.
§  3. W wypadkach nieobjętych § 1 niniejszego rozporządzenia praca nocna może być stosowana w drukarniach i zakładach graficznych jedynie na. podstawie zezwolenia, uzyskanego od Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.