Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1889 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2019 r. do: 13 listopada 2021 r.
Art.  57.  [Nabycie prawa do bezpłatnej repatriacji]
1.  Marynarz nabywa prawo do bezpłatnej repatriacji po upływie okresu pracy na statku, określonego w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania, a u armatorów nieobjętych tymi układami lub regulaminami - marynarskiej umowie o pracę.
2.  Okres pracy na statku, po upływie którego marynarz nabywa prawo do repatriacji, nie może być dłuższy niż 8 miesięcy.