§ 3. - Pożyczki z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. - Dz.U.1937.77.556 - OpenLEX

§ 3. - Pożyczki z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.77.556

Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 1939 r.
§  3.
(1)
Pożyczki na nabycie ziemi nie mogą przekraczać 50% szacunku nabywanej ziemi. Zasłużonym żołnierzom i inwalidom armii polskiej oraz polskich formacji ochotniczych, uzdolnionym do pracy na roli, a także pracownikom folwarcznym, tracącym pracę w związku z parcelacją, można udzielać pożyczek na nabycie ziemi do 90% szacunku nabywanej ziemi.
(2)
Łączna wysokość pożyczek, udzielonych z Funduszu, nie może przekraczać: dla uczestników scalenia - 50% szacunku ziemi, dla pracowników folwarcznych, nabywających działki w związku z utratą pracy wskutek parcelacji, oraz dla zasłużonych żołnierzy i inwalidów armii polskiej oraz polskich formacji ochotniczych, nabywających działki z parcelacji, - 100% szacunku ziemi, dla pozostałych pożyczkobiorców - 75% szacunku ziemi (§ 8).
(3)
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych może w poszczególnych przypadkach zezwolić na udzielenie pożyczki, przekraczającej normy określone w ust. (1) i (2) z tym jednak, aby łączna wysokość pożyczek z Funduszu nie przekraczała w żadnym razie 100% szacunku ziemi i zabudowań.